Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji - przetestuj swój plan Przejdź do strony wwf.eu

Jak kształtuje się Twój Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji? Sprawdź sam!

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowy zaproponowany przez Komisję Europejską. Fundusz zacznie funkcjonować na początku 2021 r. i będzie działać przez kolejne siedem lat w ramach obowiązujących Wieloletnich Ram Finansowych (WRF).

 

Przetestuj plan

 

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do opracowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST) w celu uzyskania dostępu do środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Zgodnie z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie partnerstwa dokument ten należy opracować na szczeblu regionalnym w drodze konsultacji społecznych, ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej. Po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji społecznych plany mają być przedstawione Komisji Europejskiej przez każde państwo członkowskie jako jeden, Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji lub kilka regionalnych TPST.

 

Nasz test pozwala ocenić jak skuteczne są projektowane plany w zapewnianiu Sprawiedliwej Transformacji oraz na ile zgodne są one z Porozumieniem Paryskim. Test skierowany jest do decydentów, przedstawicieli gmin, społeczeństwa obywatelskiego i innych partnerów zaangażowanych w opracowywanie planów. Naszym celem jest dostarczenie Państwu informacji o tym z jakich elementów składa się dobry plan Sprawiedliwej Transformacji oraz umożliwienia oceny jakości opracowywanego planu.

 

 

Podoba Ci się to narzędzie? Jeśli jesteś zainteresowany lub zaangażowany w rozwój terytorialnych planów sprawiedliwego przejścia na emeryturę, możesz zostać partnerem narzędzia. Zostając partnerem sygnalizujesz, że popierasz zasady oceny TPST leżące u podstaw narzędzia i dołączasz do społeczności dzielącej się doświadczeniami, identyfikującej trendy i podkreślającej wyzwania związane z ich rozwojem.