Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης - Δημιουργήστε το Δελτίο Βαθμολογίας σας Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο wwf.eu

Πώς διαμορφώνεται το Εδαφικό Σχέδιό σας για Δίκαιη Μετάβαση; Βαθμολογείστε το

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ αποτελεί νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχοντας προγραμματιστεί να λειτουργήσει από τις αρχές του 2021, θα παραμείνει σε ισχύ για τα επόμενα επτά έτη, μέχρι τα τέλη του 2027, στα πλαίσια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ.

 

Ελέγξτε το σχέδιό σας

 

Όλα τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να καταστρώσουν Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΜ) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση υπό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Οι τοπικής εμβέλειας στρατηγικές αυτές πρέπει να καταστρώνονται στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών καθώς και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, κατά τα ειδικότερα υπό τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου για Εταιρικές Σχέσεις οριζόμενα. Κάθε Κράτος Μέλος οφείλει να υποβάλει το σχέδιό του υπ’ όψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε ως ενιαίο ΕΣΔΜ εθνικής εμβέλειας είτε ως περισσότερα ΕΣΔΜ εδαφικής εμβέλειας, ύστερα από κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών.

 

Το εργαλείο μας αυτό, σας επιτρέπει να αξιολογήσετε το βαθμό αποτελεσματικότητας των προκαταρκτικών ή οριστικών σχεδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας, προκειμένου για τη διασφάλιση μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης, σε ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία των Παρισίων. Το εργαλείο απευθύνεται σε αρμόδιους χάραξης πολιτικής, δήμους, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους εταίρους που εμπλέκονται στην κατάστρωση σχεδίων, με σκοπό να τους υποδείξει ποια είναι τα συστατικά ενός καλού σχεδίου και να τους επιτρέψει να αξιολογήσουν την ποιότητα ενός σχεδίου, κατά την πορεία της διαμόρφωσής του.

 

 

Εάν ενδιαφέρεστε ή εμπλέκεστε στην ανάπτυξη εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, μπορείτε να γίνετε εταίρος του εργαλείου. Με το να γίνετε εταίρος, σηματοδοτείτε ότι υποστηρίζετε τις αρχές για την αξιολόγηση των σχεδίων που διέπουν το εργαλείο και γίνεστε μέλος μιας κοινότητας για την ανταλλαγή εμπειριών, τον εντοπισμό τάσεων και την ανάδειξη των προκλήσεων στην ανάπτυξή τους.